در تماس باشید

این وبسایت معرف اهداف، دیگاه ها، تحلیل ها، نوشته ها و مقالات دفتر سیاسی احمد مسعود و همه کسانی می‌باشد که به ارزش های این حرکت باورمند اند