‏یادبود از قهرمان ملی کشور در قلب اروپا

قرار است امروز لوح احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور در شهر پاریس از سوی مقام‌هایی این شهر طی مراسم ویژه نصب رسمی گردد.
احمد مسعود فرزند قهرمان ملی کشور و اعضای خانواده و شماری از شخصیت‌های مهم کشور در این مراسم حضور خواهند یافت.

‏احمدشاه مسعود از تابناک‌ترین چهرۀ آزادی‌خواهی جهان که عمرش را در راۀ مبارزه علیه تجاوز ارتش سرخ شوری و تروریسم سیاه سپری کرد، مسعود را به یک چهرۀ بین‌المللی مبدل ساخت. این مراسم قرار است تا ساعات دیگر در ناحیۀ هشتم شهر پاریس رسماَ آغاز گردد.

شهر پاریس
قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *