گفتگوی احمد مسعود با طلوع نیوز

گفتگوی اختصاصی احمد مسعود با طلوع نیوز

در این گفتگو پیرامون اوضاع مهم جاری سیاسی بحث صورت گرفته و موقف سیاسی احمد مسعود در موارد مهم سیاسی برجسته گردید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *