مصاحبه دکتر حقبین پیرامون نحوه فعالیت کمیته ولایات

در این ویدیو دکتر سید احمد حقبین پیرامون چگونگی و نحوه فعالیت کمیته ولایات دفتر سیاسی احمد مسعود صحبت نموده است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *