تجلیل از سی‌ودومین سالروز خروج شوروی از افغانستان

بیست و شش دلو ۱۳۶۷ خورشیدی نقطۀ عطف در تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود.
۴۲ سال پیش از این روز، ارتش سرخ شوروی سابق با بزرگ‌ترین تجهیزات نظامی از طریق زمین و هوا افغانستان را در اشغال خود درآورد.
مبارزات نفس‌گیر و حماسه‌آفرین مردم مجاهد افغانستان سبب شد، که اتحاد جماهیر شوروی پیشین؛ بزرگ‌ترین ابرقدرت جهان، پس سال ۹ سال مبارزه با شکست روبه‌رو گردد و ناگزیر به ترک افغانستان شود. شکست شوروی نه تنها افغانستان را از اشغال ابرقدرت جهان نجات داد، بل ملت‌ها و  سرزمین‌های زیادی را که سال‌ها پیش در تصرف‌ خود قرار گرفته بود، رهایی یابند.
این روز تاریخی، پس از چاشت امروز طی محفلی که از سوی کمیتۀ جوانان دفتر سیاسی احمد مسعود برگزار شده بود، تجلیل به عمل آمد. در این گردهمایی شماری زیادی از اشتراک‌کننده‌گان نقش حماسه‌آفرینان جهاد و مقاومت افغانستان را در شکست شوروی سابق مهم دانسته و یاد آن بزرگمردان را گرامی داشتند.