از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین در شهر کابل یادبود به عمل آمد.

از بیست ونهمین سالروز پیروزی مردم مجاهد افغانستان با حضور احمد مسعود، شهروندان و شخصیت‌های سیاسی کشور در شهر کابل یادبود به عمل آمد.

این مراسم که به ابتکار دفتر سیاسی احمد مسعود برگزار شده بود، احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و فرماندهان جهاد و مقاومت افغانستان اشتراک ورزیده بودند. در این مراسم هزاران تن اعم از زنان و مردان حضور چشم‌گیر داشته، یاد و خاطرات مجاهدان و شهدای راه جهاد و مقاومت را گرامی داشتند.

در این مراسم احمد ممسعود روز چهارشنبه، پانزدهم ثور ۱۴۰۰ خورشیدی در پیوند به هشتم ثور، روز پیروزی مجاهدین صحبت می‌کرد، تأکید کرد که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، هیچ گروهی دیگر بهانه‌ای برای جنگ ندارد و باید برای صلح تلاش کند.

او همچنان تاکید نمود: اگر طرف‌ها راه حل مساله افغانستان را نظامی بدانند، ما آماده‌گی نظامی داریم. او گفت: در صورتی که مردم مجبور شوند و طرف‌ها به این باور باشد که راه حل مساله افغانستان، نظامی است، آماده‌گی کامل نظامی دارد.

او تأکید کرد که خواهان صلح و آماده فداکاری است و مجاهدین خواهان تطبیق شریعت و دولت اسلامی هستند.

احمدمسعود از طالبان خواست که از فرصت کنونی برای ختم جنگ استفاده کنند. به گفته او، خیلی وقت‌تر از طالبان، مجاهدین قدعلم کردند و برای خدا و دینش رزمیدند.

مسعود تأکید کرد که از آمدن صلح و ساختن دولت‌ مشترک با حضور همه گروه‌ها استقبال می‌کند، اما برای مقابله نظامی نیز آماده‌گی دارد.

او گفت که «جداً و واضح» اعلام می‌کند که اگر مردم مجبور شوند و دید طرف‌ها این باشد که مساله افغانستان راه حل نظامی دارد، آماده‌گی نظامی خود را در جمع، مشورت و به حمایت مجاهدان و زیر چتر علما می‌گیرد.

احمد مسعود در جریان سخنرانی خود از ترورهای هدف‌مند در کشور نیز یاد کرد، اما گفت که با بریدن یک شاخ‌چه، صد شاخ‌چه جدید جوانه می‌زنند و باید فکر حذف کنار گذاشته شود.

مسعود سیاست ۲۰ سال گذشته در قبال مجاهدین را مورد انتقاد قرار داد. به گفته او، سیاست غالب حکومت‌ها در ۲۰ سال گذشته این بوده است که مجاهدین و جهاد در حاشیه و انزوا نگه داشته شود.

احمد مسعود از دولت انتقاد کرد که خیمه لویه‌جرگه را در اختیارش قرار نداده است تا مراسم گرامی‌داشت از هشتم ثور را برگزار کند.

او گفت که شخص رییس جمهور به «نیرو و قوت» مجاهدان و عالمان باورمند نیست و اجازه ندادن برگزاری مراسم هشتم ثور در لویه‌جرگه نیز تکتیک ارگ برای برگزار نشدن این مراسم بوده است.

احمد مسعود بر لزوم یک‌پارچه‌گی بین مردم تأکید کرد و گفت که باید همه به این فکر رسیده باشند که اتحاد و یک پارچه‌گی راه حل «دیروز، امروز و فردا»ی افغانستان است.
او از تلاش‌ها ب رای انسجام مجاهدان و نیز روی کارآمدن دولت اسلامی و تطبیق شریعت سخن گفت.
او در این مراسم توضیح داد که خواهان نقش برابر و تأثیرگذار همه اقوام و شهروندان کشور است و در پرتو این همیاری و همکاری میان شهروندان، هیچ دشمنی، قدرت رویارویی با مردم را ندارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *